Zarejestruj się | Zaloguj się | Pomoc | Kontakt        PL | EN | CZ
Strona Główna > Regulamin

Regulamin AleBilet obowiązujący do 24 maja 2018


  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a AleBilet na potrzeby korzystania z Serwisu, tj. kupowania i sprzedawania biletów oraz korzystania z innych usług Serwisu.
 2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  a) AleBilet – AleBilet - Bartłomiej Kołakowski, ul. Huculska 6 00-730 Warszawa, NIP: 952-192-86-08, REGON: 141943034,
  b) Serwis – prowadzony przez AleBilet serwis transakcyjny pozwalający na wymianę biletów, dostępny pod adresem internetowym www.alebilet.pl,
  c) Użytkownik – osoba zarejestrowana zgodnie z Regulaminem w Serwisie,
  d) Sprzedający – Użytkownik, który zamieścił lub zamierza wystawić ofertę sprzedaży biletów w Serwisie,
  e) Kupujący – Użytkownik, który przyjął lub zamierza przyjąć ofertę sprzedaży biletów w Serwisie,
  f) Impreza – widowisko (np. koncert, festiwal, spektakl teatralny, zawody sportowe), na które wstęp umożliwiają bilety wystawione na sprzedaż w Serwisie.
 3. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. AleBilet świadczy usługę, która pozwala Użytkownikom chcącym kupić bilet ("Kupującym"), znaleźć oferty Użytkowników, którzy chcą sprzedać bilety ("Sprzedający"). AleBilet nie ma tytułu prawnego do wystawionych biletów. Stronami transakcji sprzedaży biletów są Kupujący oraz Sprzedający.
 5. AleBilet umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży biletów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. AleBilet nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów.
 6. AleBilet zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W takim przypadku nowy Regulamin zostanie opublikowany na stronach Serwisu. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy z AleBilet, której warunki są określone w niniejszym Regulaminie, przez okres 21 dni od opublikowania nowego Regulaminu. W celu odstąpienia od w/w umowy, Użytkownik powinien wysłać odpowiednie oświadczenie woli w powyższym terminie na adres e-mailowy AleBilet podany w Serwisie.
 7. O ile z kontekstu nie wynika co innego, wyrażania niniejszym Regulaminie w liczbie mnogiej obejmować będą swym znaczeniem również liczbę pojedynczą i vice versa.

 8. Rejestracja

 9. Aby stać się Użytkownikiem trzeba dokonać rejestracji w Serwisie, w tym celu należy podać między innymi swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Podane przez Użytkownika dane osobowe AleBilet zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności dostępną na stronie www.alebilet.pl/prywatnosc. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AleBilet w celu świadczenia usług Serwisu.
 10. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika (adresu e-mail) i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte pod nazwą Użytkownika.
 11. AleBilet może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię AleBilet lub w inny sposób szkodzą lub mogą szkodzić AleBilet.

 12. Sprzedaż biletów

 13. Aby sprzedać bilety, Sprzedający musi wprowadzić swoją ofertę do bazy ofert Serwisu. Sprzedający określa cenę oferowanych biletów oraz inne informacje wymagane przez Serwis, w szczególności opis biletów, adres Sprzedającego oraz numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki pieniężne ze sprzedanych biletów.
 14. Niedozwolona jest odsprzedaż biletów z zyskiem.
 15. AleBilet z chwilą wprowadzenia oferty do bazy ofert nabywa prawo do jej publikacji.
 16. AleBilet dokona zapłaty należności z tytułu sprzedanych biletów w ciągu 5 dni roboczych od daty Imprezy, jeżeli zostaną one pomyślnie dostarczone do Kupującego oraz jeżeli umożliwią wstęp na Imprezę. Płatność ta zostanie wykonana przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w ogłoszeniu. W przypadku realizacji przesyłki listem poleconym i pod warunkiem przekazania przez Sprzedającego numeru listu poleconego, AleBilet zwróci Sprzedającemu dodatkowo koszty w wysokości 5 zł.
 17. AleBilet zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty lub wystąpienia o zwrot zapłaty, o której mowa w punkcie 14. w przypadku odwołania lub przełożenia terminu lub miejsca Imprezy, lub w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości odnośnie przeprowadzenia transakcji zgodnie z prawem i zasadami tego Regulaminu.

 18. Obowiązki Sprzedającego

 19. Sprzedający jest zobowiązany do posiadania tytułu prawnego do rozporządzania biletami w chwili wprowadzenia oferty, aż do momentu ich sprzedaży w Serwisie i wysłania Kupującemu.
 20. Informacja o sprzedaniu biletów w Serwisie zostanie przekazana Sprzedającemu w wiadomości e-mail oraz będzie umieszczona w panelu użytkownika Sprzedającego na stronach www.alebilet.pl/ssl/mojekonto. Sprzedający musi zastosować się do instrukcji tam zawartych, w szczególności do terminowego wysłania biletów do Kupującego poprzez zamówienie kuriera lub wysyłanie ich priorytetowym listem poleconym.
 21. Wysłane bilety muszą być w nienaruszonym stanie umożliwiającym wstęp na Imprezę.
 22. Wysłane bilety muszą być zgodne z opisem podanym przez Sprzedającego w ofercie sprzedaży.
 23. Za wszelkie naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedający traci prawo do płatności za bilety.
 24. Jeżeli Sprzedający nie wyśle sprzedanych biletów zgodnie z przekazaną mu instrukcją zobowiązany jest do zapłaty AleBilet kary umownej w wysokości różnicy ceny, którą należy zapłacić w dniu ostatecznego terminu wysłania, o którym mowa w punkcie 17., za bilety takie same lub podobne do sprzedanych i ceny podanej przez Sprzedającego w ofercie (stanowi to dodatkowy koszt, który AleBilet musi ponieść, żeby zapewnić Kupującemu bilety zastępcze). Jeżeli bilety nie są dostępne w sprzedaży wysokość kary umownej równa jest cenie biletów określonej przez Sprzedającego w ofercie. Zapłata kary umownej nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego wobec AleBilet i Kupującego za szkodę przewyższającą karę umowną.
 25. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na sprzedaż biletów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 26. AleBilet może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię AleBilet.
 27. Sprzedający jest zobowiązany do ustalenia czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu. AleBilet nie bierze odpowiedzialności za rozliczenie podatku od towarów i usług przez Sprzedającego. Sprzedający określając cenę ofertową sprzedawanych biletów musi w niej uwzględnić ewentualny podatek od towarów i usług. Jest to niezależne od zobowiązań podatkowych AleBilet z tytułu prowizji.

 28. Kupno biletów

 29. Aby kupić bilety, Kupujący musi zarejestrować się w Serwisie, w szczególności podać adres e-mail oraz adres dostawy.
 30. Kupujący musi dokonać płatności bezpośrednio po przyjęciu oferty Sprzedającego poprzez jedną z form płatności dostępnych w Serwisie.
 31. Kupujący dokonuje płatności za bilety za pośrednictwem AleBilet. Ostateczna cena składa się z ceny za oferowane bilety, kosztów przesyłki oraz prowizji AleBilet.
 32. Dostępne formy przesyłki tradycyjnych biletów papierowych to przesyłka kurierska lub priorytetowy list polecony. Przesyłka kurierska jest przesyłką ubezpieczoną, wybierając przesyłkę listem poleconym Kupujący ponosi ryzyko jej zaginięcia. Bilety elektroniczne wysyłane są w wiadomościach e-mail.
 33. Jeżeli dostarczone bilety nie są zgodne ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym AleBilet w ciągu 2 dni od daty ich otrzymania. W takie sytuacji Kupującemu przysługuje wymiana biletów lub zwrot zapłaconej kwoty. W celu otrzymania zwrotu lub wymiany biletów może być wymagane odesłanie biletów pod wskazany przez AleBilet adres w podanym terminie.
 34. W sytuacji, gdy zakupione bilety nie uprawniają do wejścia na Imprezę, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty lub jeżeli jest to możliwe do otrzymania biletów zastępczych. Kupujący jest zobowiązany poinformować AleBilet o tym fakcie w ciągu 2 dni roboczych od daty Imprezy. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 35. Kupujący akceptując ofertę sprzedaży biletów, akceptuje również warunki dostawy określone w Serwisie.

 36. Odwołanie Imprezy

 37. W przypadku odwołania Imprezy, w prawem przewidzianych sytuacjach możliwe jest dokonanie zwrotu biletów. W tym celu Kupujący zobowiązany jest odesłać bilety pod wskazany przez AleBilet adres w wymaganym terminie, o których AleBilet poinformuje Kupującego w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej. Kupującemu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za bilety oraz prowizji AleBilet. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy oraz odesłania biletów.
Instant SSL Certificate Secure Site

Zaloguj się:

Niepoprawny e-mail lub hasło.
Podaj e-mail:

Podaj hasło:Zapomniałeś hasło?

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się »
--%>