Regulamin Serwisu AleBilet

Spis treści

1. Czym jest ten dokument?

1.1.

Niniejszy dokument stanowi regulamin (dalej: „Regulamin”), który określa sposób świadczenia przez AleBilet usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.alebilet.pl/ (dalej: „Serwis”). Znajdziesz w nim m.in. opis usług dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługi”), zasad na jakich jest zawierana umowa między Nami a Tobą, rozwiązywania takich umów oraz warunków składania reklamacji.

1.2.

Korzystając z Serwisu zgadzasz się na warunki określone w Regulaminie, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, powinieneś uważnie go przeczytać.

1.3.

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, pod adresem https://www.alebilet.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Kim jesteśmy?

2.1.

Operatorem serwisu AleBilet jest ALEBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-645), przy ul. Ludwika Waryńskiego 3a, NIP: 5213873186, REGON: 384082776, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000798654.

2.2.

Serwis pozwala Użytkownikom chcącym kupić bilet ("Kupującym"), znaleźć oferty Użytkowników, którzy chcą sprzedać bilety ("Sprzedający").

2.3.

W Regulaminie określamy siebie jako: „AleBilet”, „my”, „nas”, „nasz”.

2.4.

Ciebie określamy w tym Regulaminie jako „Użytkownik”, „Ty”.

2.5.

AleBilet informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. zagrożeniem osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem takim jak np. wirusy czy konie trojańskie. Aby uniknąć takich zagrożeń Użytkownik powinien zainstalować na swoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu oprogramowanie antywirusowe, które powinno być na bieżąco aktualizowane.

3. Czym się zajmujemy?

3.1.

AleBilet świadczy usługę, która pozwala Użytkownikom chcącym kupić bilet ("Kupującym"), znaleźć oferty Użytkowników, którzy chcą sprzedać bilety ("Sprzedający"). AleBilet nie ma tytułu prawnego do wystawionych biletów. Stronami transakcji sprzedaży biletów są wyłącznie Kupujący oraz Sprzedający.

3.2.

AleBilet umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży biletów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. AleBilet nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów.

4. Konto

4.1.

Do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, wymagane jest posiadanie Konta przez Użytkownika. Konto stanowi oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym AleBilet, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

4.2.

4.2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4.3.

Aby założyć Konto, musisz dokonać rejestracji przy pomocy zewnętrznej usługi uwierzytelniania dostępnej w Serwisie (np. Facebook), bądź wypełnić formularz rejestracyjny, tzn.

a. podać swoje imię i nazwisko,

b. podać swój adres e-mail oraz nazwę użytkownika,

c. podać hasło (które nie może być krótsze niż 6 znaków),

d. zaakceptować Regulamin i wraz z załączoną Polityką Prywatności,

e. wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

4.4.

W przypadku skorzystania z dostępu lub zalogowania się przy użyciu portalu społecznościowego Facebook, zarówno w celu założenia Konta Użytkownika, jak i w celu powiązania logowania do istniejącego już Konta, dane Użytkownika dotyczące logowania oraz jego adres e-mail, zostaną zaimportowane z jego konta na portalu społecznościowym. Użytkownik przed dokończeniem procesu rejestracji będzie musiał zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności Serwisu. Przed zapisaniem danych Użytkownik może edytować swoje dane. Rekomendujemy Użytkownikom sprawdzenie ustawień prywatności oraz polityki prywatności portalu Facebook, w celu ustalenia, w jaki sposób przetwarza on dane osobowe swoich użytkowników i jakie są zasady ochrony danych osobowych stosowane przez ten portal.

4.5.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte pod nazwą Użytkownika.

4.6.

AleBilet może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię AleBilet lub w inny sposób szkodzą lub mogą szkodzić AleBilet.

5. Sprzedaż biletów

5.1.

Aby sprzedać bilety, Sprzedający musi wprowadzić swoją ofertę do bazy ofert Serwisu. Sprzedający określa cenę oferowanych biletów oraz inne informacje wymagane przez Serwis, w szczególności opis biletów oraz numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki pieniężne ze sprzedanych biletów.

5.2.

Wprowadzenie oferty do bazy ofert Serwisu jest darmowe. Do czasu wybrania biletów do zakupu przez Kupującego oferta może być w każdej chwili bezpłatnie wycofana przez Sprzedającego w panelu Użytkownika Serwisu.

5.3.

W przypadku sprzedaży biletów elektronicznych Sprzedający ma możliwość załadowania plików z biletami w momencie wprowadzania oferty. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się do nieudostępniania tych plików innym osobom, chyba że oferta zostanie wcześniej wycofana.

5.4.

Niedozwolona jest odsprzedaż biletów z zyskiem.

5.5.

AleBilet z chwilą wprowadzenia oferty do bazy ofert nabywa prawo do jej publikacji.

5.6.

AleBilet może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię AleBilet.

5.7.

AleBilet dokona zapłaty należności z tytułu sprzedanych biletów w ciągu 5 dni roboczych od daty Imprezy, jeżeli zostaną one pomyślnie dostarczone do Kupującego oraz jeżeli umożliwią wstęp na Imprezę. Płatność ta zostanie wykonana przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w ogłoszeniu lub za pomocą innej metody płatności dostępnej w Serwisie (np. PayPal). W przypadku realizacji przesyłki listem poleconym i pod warunkiem przekazania przez Sprzedającego numeru listu poleconego, AleBilet zwróci Sprzedającemu dodatkowo koszty dostawy w wysokości określonej na stronach Serwisu.

5.8.

AleBilet zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty lub wystąpienia o zwrot zapłaty, o której mowa w punkcie 5.7. w następujących przypadkach:

a. w przypadku odwołania lub przełożenia terminu lub miejsca Imprezy;

b. w przypadku otrzymania zgłoszenia od Kupującego, że sprzedane bilety nie uprawniły do wstępu na imprezę;

c. w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości odnośnie przeprowadzenia transakcji zgodnie z prawem i zasadami tego Regulaminu.

6. Obowiązki Sprzedającego

6.1.

Sprzedający jest zobowiązany do posiadania tytułu prawnego do rozporządzania biletami w chwili wprowadzenia oferty, aż do momentu ich sprzedaży w Serwisie i wysłania Kupującemu.

6.2.

Sprzedający wprowadzając swoją ofertę do bazy ofert Serwisu oświadcza, że bilety objęte zamieszczoną przez niego ofertą sprzedaży nie zostały nabyte oraz wprowadzone do bazy ofert w celu odsprzedaży z zyskiem.

6.3.

Jeżeli sprzedawane są bilety na miejsca numerowane, to wszystkie bilety w danej ofercie muszą być na miejsca bezpośrednio obok siebie, czyli następujące kolejno po sobie. Miejsca jedno nad drugim nie są miejscami bezpośrednio obok siebie. Jeżeli Sprzedający ma do sprzedania bilety na miejsca, które nie są bezpośrednio obok siebie powinien je wystawić w osobnych ofertach.

6.4.

Informacja o sprzedaniu biletów w Serwisie zostanie przekazana Sprzedającemu w wiadomości e-mail oraz będzie umieszczona w panelu użytkownika Sprzedającego. Sprzedający musi zastosować się do instrukcji tam zawartych, w szczególności do terminowego wysłania biletów do Kupującego, jeżeli bilety nie zostały wcześniej załadowane w formie plików.

6.5.

Sprzedający zobowiązuje się, aby sprzedane bilety:

a. umożliwiły Kupującemu wstęp na imprezę;

b. były zgodne z opisem podanym przez Sprzedającego w ofercie sprzedaży;

c. zostały wysłane w nienaruszonym stanie.

6.6.

Jeżeli sprzedawane bilety są biletami imiennymi, Sprzedający jest zobowiązany do zmiany danych na biletach.

6.7.

Jeżeli Sprzedający nie wyśle sprzedanych biletów zgodnie z przekazaną mu instrukcją zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz AleBilet kary umownej w wysokości różnicy ceny, którą należy zapłacić w dniu ostatecznego terminu wysłania, o którym mowa w punkcie 6.4., za bilety takie same lub podobne do sprzedanych i ceny podanej przez Sprzedającego w ofercie (stanowi to dodatkowy koszt, który AleBilet musi ponieść, żeby zapewnić Kupującemu bilety zastępcze). Jeżeli bilety nie są dostępne w sprzedaży wysokość kary umownej równa jest cenie biletów określonej przez Sprzedającego w ofercie. Zapłata kary umownej nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego wobec AleBilet i Kupującego za szkodę przewyższającą karę umowną.

6.8.

Jeżeli wysłane przez Sprzedającego bilety nie będą uprawniać do wstępu na imprezę, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ceny biletów określonej w ofercie. Zapłata kary umownej nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego wobec AleBilet i Kupującego za szkodę przewyższającą karę umowną.

6.9.

AleBilet może odstąpić od naliczania kar, o których mowa w punktach 6.7 i 6.8 według własnego uznania (np. jeżeli Sprzedający szybko poinformuje o braku możliwości dostarczenia sprzedanych biletów, a bilety zastępcze w podobnej cenie będą łatwo dostępne).

6.10.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na sprzedaż biletów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy prawa.

6.11.

Sprzedający jest zobowiązany do ustalenia czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu. AleBilet nie bierze odpowiedzialności za rozliczenie podatku od towarów i usług przez Sprzedającego. Sprzedający określając cenę ofertową sprzedawanych biletów musi w niej uwzględnić ewentualny podatek od towarów i usług. Jest to niezależne od zobowiązań podatkowych AleBilet z tytułu prowizji.

7. Kupno biletów

7.1.

Aby kupić bilety, Kupujący musi podać dane wymagane do realizacji zamówienia, w szczególności adres e-mail, dane kontaktowe oraz adres dostawy, jeżeli zamawiane są bilety papierowe.

7.2.

Kupujący musi dokonać płatności bezpośrednio po przyjęciu oferty Sprzedającego poprzez jedną z form płatności dostępnych w Serwisie.

7.3.

Kupujący dokonuje płatności za bilety za pośrednictwem AleBilet. Ostateczna cena składa się z ceny za oferowane bilety, kosztów przesyłki oraz prowizji AleBilet.

7.4.

Dostępne formy przesyłki biletów papierowych to przesyłka kurierska, list polecony lub odbiór osobisty bezpośrednio od Sprzedającego zgodnie z instrukcją odbioru przekazaną w potwierdzeniu zamówienia. Przesyłka kurierska jest przesyłką ubezpieczoną, wybierając przesyłkę listem poleconym Kupujący ponosi ryzyko jej zaginięcia. Bilety elektroniczne wysyłane są w wiadomościach e-mail lub są dostępne do pobrania przez link wysłany w wiadomości e-mail. AleBilet zastrzega sobie prawo zmiany formy dostawy biletów, jak również zmiany formy biletów z papierowych na elektroniczne i odwrotnie.

7.5.

W przypadku wyboru dostawy listem poleconym Kupujący upoważnia Serwis do jednorazowego przekazania w imieniu i na rzecz Kupującego opłaty za przesyłkę Sprzedającemu. Jednocześnie Kupujący jednorazowo upoważnia w swoim imieniu i na swoją rzecz Sprzedającego do zawarcia umowy wysyłki biletów (nadania listu poleconego) oraz do nabycia w swoim imieniu i na swoją rzecz wszelkich materiałów niezbędnych do zawarcia umowy wysiłki biletu (przykładowo do nabycia koperty). Przekazanie opłaty za przesyłkę Sprzedającemu zostanie zrealizowane zgodnie z punktem 5.7 Regulaminu.

7.6.

Kupujący akceptując ofertę sprzedaży biletów, akceptuje również warunki dostawy określone w Serwisie.

7.7.

W razie niewysłania biletów przez Sprzedającego AleBilet podejmie działania celem znalezienia biletów zastępczych na możliwie zbliżone miejsca do pierwotnie zamówionych i w podobnej cenie. Jeżeli będzie to możliwe, propozycja biletów zastępczych zostanie przedstawiona Kupującemu, może on ją zaakceptować lub odrzucić. W tym drugim przypadku Kupujący otrzyma zwrot pełnej zapłaconej kwoty.

7.8.

AleBilet dokłada należytej staranności aby zapewnić dostawę biletów na 2 dni przed datą imprezy, której bilety dotyczą. Może zdarzyć się, że dochowanie powyższego terminu, z różnych, trudnych do określenia z góry przyczyn, będzie niemożliwe – w takim wypadku poinformujemy Kupującego o zaistniałym opóźnieniu proponując nowy termin lub inny alternatywny sposób dostawy.

7.9.

W sytuacji, kiedy Kupujący zagubi otrzymane bilety może się zgłosić do AleBilet z prośbą o wyrobienie duplikatów. AleBilet przekaże wtedy taką prośbę do Sprzedającego. Jednak wyrobienie duplikatów biletów zakupionych za pośrednictwem AleBilet nie zawsze może być możliwe.

7.10.

W przypadku zakupu biletów imiennych Kupujący może zgłosić do AleBilet prośbę o ponowną zmianę danych (na inne dane niż podane podczas składania zamówienia). Jednak ponowna zmiana danych na biletach zakupionych za pośrednictwem AleBilet nie zawsze może być możliwa.

7.11.

AleBilet może na życzenie Kupującego wystawić fakturę VAT za usługę pośrednictwa oraz koszty dostawy. W celu otrzymania faktury należy przesłać odpowiednie dane wraz z numerem zamówienia na adres alebilet@alebilet.pl. Bilety nie są sprzedawane przez AleBilet, tylko przez innego Użytkownika Serwisu, więc AleBilet nie może wystawić faktury z ceną biletów.

8. Prowizja AleBilet

8.1.

Z tytułu świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów AleBilet przysługuje prowizja wyświetlana w formularzu zakupu po wybraniu oferty.

8.2.

Prowizja należna jest w chwili zawarcia przez Kupującego i Sprzedającego umowy sprzedaży tj. w chwili złożenia zamówienia w Serwisie oraz dokonania zapłaty.

9. Odwołanie imprezy

9.1.

W przypadku odwołania imprezy albo zmiany jej terminu lub miejsca, w sytuacji gdy zezwala na to organizator imprezy, możliwe jest dokonanie zwrotu biletów. W celu otrzymania zwrotu Kupujący musi postąpić zgodnie z instrukcją przekazaną przez AleBilet w wiadomości e-mail zawierającej procedurę zwrotu.

10. Odstąpienie od umowy

10.1.

Prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa sprzedaży biletów przestaje przysługiwać w momencie wykonania przez AleBilet skutecznej usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, tj. w momencie zawarcia pomiędzy Użytkownikami umowy sprzedaży biletów.

10.2.

Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem AleBilet jest niemożliwy.

11. Reklamacje

11.1.

Jeżeli dostarczone Kupującemu bilety nie są zgodne ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym AleBilet w ciągu 2 dni od daty otrzymania biletów. W takie sytuacji Kupującemu przysługuje wymiana biletów lub zwrot zapłaconej kwoty. W celu otrzymania zwrotu lub wymiany biletów może być wymagane odesłanie biletów pod wskazany przez AleBilet adres w podanym terminie. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane.

11.2.

W sytuacji, gdy zakupione bilety nie uprawniają do wejścia na imprezę, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty lub jeżeli jest to możliwe do otrzymania biletów zastępczych. Kupujący jest zobowiązany poinformować AleBilet o tym fakcie w ciągu 2 dni od daty imprezy, której bilety dotyczą. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane. W celu otrzymania zwrotu może być wymagane przesłanie pisemnego oświadczenia o braku możliwości uzyskania wstępu na imprezę.

11.3.

Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli uważa, że:

a. usługi świadczone przez AleBilet nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b. usługi świadczone przez AleBilet, świadczone są w złej jakości,

c. poprzez świadczone przez AleBilet Usługi, prawa Użytkownika zostały naruszone.

11.4.

Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres alebilet@alebilet.pl.

11.5.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko Użytkownika;

b. adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie;

c. powód reklamacji;

d. jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.

11.6.

Rozpatrzenie reklamacji przez AleBilet następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

11.7.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail podany w reklamacji.

11.8.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Twoje prawa i obowiązki

12.1.

Użytkownik nie może przenieść praw do swojego Konta na inną osobę.

12.2.

Możliwe jest zarejestrowanie tylko jednego Konta powiązanego z jednym adresem mailowym.

12.3.

Użytkownik obowiązany jest do ochrony poufności danych swojego Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta, we własnym zakresie. AleBilet nie odpowiada za następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim danych logowania do Konta.

12.4.

Użytkownik powinien zgłaszać AleBilet wszelkie działania innych Użytkowników, co do których może zaistnieć podejrzenie że korzystają z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

13. Nasza odpowiedzialność

13.1.

AleBilet nie ponosi odpowiedzialności przed Kupującym za to, że Sprzedający nie dostarczy biletów lub że bilety okażą się nieważne. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący oświadcza, że nie będzie dochodził względem AleBilet roszczeń z tytułu niedostarczenia biletów bądź dostarczenia niewłaściwych, poza przypadkami i ich rozwiązaniami wskazanymi wprost w niniejszym Regulaminie.

13.2.

AleBilet nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług świadczonych przez Serwis na podstawie Regulaminu, na skutek okoliczności, za które AleBilet nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, sytuacji losowych, awarii sprzętu lub błędów czy ingerencji osób trzecich, zaistniałych na terenie kraju rejestracji AleBilet lub w miejscu położenia zarejestrowanej siedziby AleBilet lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi przez Serwis lub miejscu świadczenia Usług przez AleBilet lub miejscu korzystania z Usług przez Użytkownika.

13.3.

AleBilet nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług w czasie trwania przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia przez AleBilet czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.

13.4.

AleBilet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkownika wynikłe ze sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Usług.

13.5.

AleBilet nie jest odpowiedzialny za szkodę powstałą u Użytkownika wynikającą ze sposobu w jaki inni Użytkownicy korzystają z Serwisu i Usług.

13.6.

AleBilet nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług, zwłaszcza za szkodę wynikłą z zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług powstałą na wejścia w życie nowych przepisów prawa lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.

14. Prawa własności intelektualnej

14.1.

Serwis jest własnością AleBilet. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od AleBilet, są jego wyłączną własnością intelektualną.

14.2.

Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:

a. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu;

b. powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

c. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

d. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu AleBilet;

e. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

f. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

14.3.

Każde naruszenie praw autorskich AleBilet przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Postanowienia końcowe

15.1.

Możemy zmienić Regulamin w każdym czasie, zwłaszcza jeśli zaistnieje ku temu ważna przyczyna, np. jeśli zmienią się nasze dane, zmodyfikujemy zakres dotychczasowych usług, wprowadzimy nowe usługi lub rozwiązania techniczne albo z uwagi na wymogi obowiązującego prawa.

15.2.

O wszelkich zmianach Regulaminu, zostaniesz poinformowany w sposób umożliwiający Ci zapoznanie się z treścią zmiany oraz z podaniem ważnej przyczyny będącej powodem zmiany.

15.3.

Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy z AleBilet, której warunki są określone w niniejszym Regulaminie, przez okres 14 dni od opublikowania nowego Regulaminu. W celu odstąpienia od w/w umowy, Użytkownik powinien wysłać odpowiednie oświadczenie woli w powyższym terminie na adres e-mailowy AleBilet podany w Serwisie.

Załącznik 1. Polityka prywatności